TeX - LaTeX Stack Exchange is a question and answer site for users of TeX, LaTeX, ConTeXt, and related typesetting systems. Join them; it only takes a minute:

Sign up
Here's how it works:
  1. Anybody can ask a question
  2. Anybody can answer
  3. The best answers are voted up and rise to the top

I have a large paragraph of text where I'd like on of the words to become bold and the rest semi-transparent. Getting one word bold is easy with \textbf<2>{word} but getting the rest semi-transparrent is tricky.

MWE:

\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc} % UFT8x - danske bogstaver
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{lmodern}

\usepackage{color}
\usepackage{transparent}

\begin{document}


\begin{frame}

\frametitle{Problemformulering}
%
%\setbeamercovered{transparent}
\footnotesize
{
Vi vil lave en organisk syntese, hvor produktet er det aktive aromastof i vanilje, vanillin. Vores mål for produktet er, at det vil have den karakteristiske duft af vanilje og smagen deraf.
\\[\baselineskip]
Udgangspunktet for vores syntese er eugenol. Dette stof isomeriseres ved hjælp af en basekatalysator til isoeugenol, derefter PTC-oxideres det til vanillin, hvorefter stoffet også isoleres og oprenses. Vi har taget udgangspunkt i to forskellige synteseveje af Gery M. Lampman, som vi har kombineret, fordi oxidationen af eugenol i den ene syntese indeholdt kræftfremkaldende stoffer. Vi forventer et udbytte på \SI{20}{\percent} til \SI{30}{\percent}.
\\[\baselineskip]
Til at teste vores produkts renhed og beregning af udbyttet laver vi en række analyser. Her i blandt TLC, IR, \textbf<2>{NMR}, smeltpunkt- og kogepunktsbestemmelse og bestemmelse af indholdet af vanillin i vores produkt. Resultaterne vil vi se i forhold til, hvilke optimeringer som vi har lavet undervejs i syntesen. Vi vurderer også vores resultater i forhold til pris, kvalitet, tid og sikkerhed – herunder miljøforhold.
}


\end{frame}

\end{document}

I'd like all the text (except for the frametitle and the bolded word (NMR in this case) to become semi-transparrent like the way beamer does it with \setbeamercovered

what the MWE gives

share|improve this question
    
This is probably not the most elegant solution, but how about \uncover<1>{<stuff before NMR>} \textbf<2>{NMR} \uncover<1>{<stuff after NMR>}? – Herr K. Jun 9 '14 at 18:09
    
@Argo I am not sure what you are asking, but does \setbeamercovered{transparent} in the preamble and \pause inside the document help? – pushpen.paul Jun 9 '14 at 18:22
    
Seems to work. I can't believe I didn't think of this before. Now, what value should I pass to \setbeamercovered{transparent=} for it to have same transparency as beamer does as default? – Argo Jun 9 '14 at 18:22
    
@Argo: Just use \setbeamercovered{transparent} – Herr K. Jun 9 '14 at 18:25
    
@Argo For your last question: I guess it is 15 (just checked, I am correct). – pushpen.paul Jun 9 '14 at 18:25
up vote 4 down vote accepted

This is probably not the most elegant solution, but you can use

\uncover<1>{<stuff before NMR>} \textbf<2>{NMR} \uncover<1>{<stuff after NMR>}

Code

\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc} % UFT8x - danske bogstaver
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{lmodern}

\usepackage{color}
\usepackage{transparent}

\begin{document}

\begin{frame}

\frametitle{Problemformulering}

\setbeamercovered{transparent}

\footnotesize
\uncover<1>{
Vi vil lave en organisk syntese, hvor produktet er det aktive aromastof i vanilje, vanillin. Vores mål for produktet er, at det vil have den karakteristiske duft af vanilje og smagen deraf.
\\[\baselineskip]
Udgangspunktet for vores syntese er eugenol. Dette stof isomeriseres ved hjælp af en basekatalysator til isoeugenol, derefter PTC-oxideres det til vanillin, hvorefter stoffet også isoleres og oprenses. Vi har taget udgangspunkt i to forskellige synteseveje af Gery M. Lampman, som vi har kombineret, fordi oxidationen af eugenol i den ene syntese indeholdt kræftfremkaldende stoffer. Vi forventer et udbytte på \SI{20}{\percent} til \SI{30}{\percent}.
\\[\baselineskip]
Til at teste vores produkts renhed og beregning af udbyttet laver vi en række analyser. Her i blandt TLC, IR, 
} %
\textbf<2>{NMR}%
\uncover<1>{, smeltpunkt- og kogepunktsbestemmelse og bestemmelse af indholdet af vanillin i vores produkt. Resultaterne vil vi se i forhold til, hvilke optimeringer som vi har lavet undervejs i syntesen. Vi vurderer også vores resultater i forhold til pris, kvalitet, tid og sikkerhed – herunder miljøforhold.}

\end{frame}

\end{document}
share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.