TeX - LaTeX Stack Exchange is a question and answer site for users of TeX, LaTeX, ConTeXt, and related typesetting systems. It's 100% free, no registration required.

Sign up
Here's how it works:
  1. Anybody can ask a question
  2. Anybody can answer
  3. The best answers are voted up and rise to the top

I have the following code:

\begin{wrapfigure}[7]{l}[3mm]{2.5cm}
\vspace{-12pt}
\includegraphics[scale=0.134]{pismena/n.png}
\end{wrapfigure}
ajskôr prišli slová, vzápätí tma.
Kračúň ubehol rýchlejšie, než sa predpokladalo. Najkratší deň v obehu     strávila
Bystrina v príprave na príchod nového obdobia. Chlapci vyrezávali drevené
dieťatko, ktoré znázorňovalo nanovo zrodené slnko, zatiaľ čo vedomci plnili
hodostoly bravčovým. Noc naplnilo veselie. Krátko po odchode kračúňa obsypali
vedomci svojich žiakov zrnom, aby podľa rodných zvykov znásobili bohatosť úrody.
Zvyšok noci Bystrinu obchádzali koledníci s piesňami a zariekadlami. Vyrezaný
symbol nového slnka niesli hrdo v~čele sprievodu. Neobišli žiaden domec,
Zimnicu, maštaľ či bydelce. Každý kút, každý tvor potreboval nádej, že Svarog
znova vyhreje matku Zem a prevezme vládu od Morany.

I need to move this line

ajskôr prišli slová, vzápätí tma.

to the left, into the space that is reserved by wrapfigure

share|improve this question

You can use a negative \hspace for that:

\hspace{-3em}ajskôr pri\u0161li slová, vzápätí tma.
share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.