3

I cannot scale the first picture. scale=0.6 does not work. Also I cannot vertically align the picture. I want top of text and top of figure are same. See figures in the following examples.

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=6.0em]{geometry}
\usepackage[nomessages]{fp}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{stmaryrd }

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows}

\usepackage{wrapfig}
\usepackage{enumerate}
\usepackage[turkish]{babel}

\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[stable]{footmisc}
\usepackage{perpage} %the perpage package
\MakePerPage{footnote} %the perpage package command

\setcounter{secnumdepth}{-1} \begin{document}
\shorthandoff{=}


\begin{enumerate}
\item 
Ardışık üç pozitif tamsayının çarpımının hiçbir zaman bir tamsayının birden 
büyük bir kuvvetine eşit olamayacağını gösteriniz.

\item
\begin{tabular}[t]{p{4.5cm}r}
$ABCD$ kirişler dörtgeni ve $|AE|=|AD|$, $|BC|=|BE|$ dir. 
Buna göre, $EF\parallel AB$ olduğunu gösteriniz.

&

\begin{tikzpicture}[baseline=(current bounding box.north),line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=0.24698133918770565cm,y=0.24577572964669714cm]
\clip(-0.5,-2.72) rectangle (11.5,3.6);
\draw [line width=1.2pt] (0.06,-2.01)-- (4.43,3.26);
\draw [line width=1.2pt] (9.33,1.94)-- (4.43,3.26);
\draw [line width=1.2pt] (9.33,1.94)-- (11.14,-2.13);
\draw [line width=1.2pt] (11.14,-2.13)-- (0.06,-2.01);
\draw [line width=1.2pt] (11.14,-2.13)-- (4.43,3.26);
\draw [line width=1.2pt] (9.33,1.94)-- (0.06,-2.01);
\draw (-0.38,-2.0) node[anchor=north west] {$A$};
\draw (11.4,-2.00) node[anchor=north west] {$B$};
\draw (9.56,2.14) node[anchor=north west] {$C$};
\draw (3.96,3.48) node[anchor=north west] {$D$};
\draw (6,0.92) node[anchor=north west] {$E$};
\draw (7.90,0.87) node[anchor=north west] {$F$};
\begin{scriptsize}
\fill [white] (0.06,-2.01) circle (2.0pt);
\fill [white] (4.43,3.26) circle (2.0pt);
\fill [white] (9.33,1.94) circle (2.0pt);
\fill [white] (11.14,-2.13) circle (2.0pt);
\fill [white] (6.36,0.67) circle (2.0pt);
\fill [white] (7.67,0.66) circle (2.0pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
\end{tabular}


\item
$0<q<200$ ve $\dfrac{59}{80} < \dfrac{p}{q} <\dfrac{45}{61}$ koşullarını sağlayan bir 
$(p,q)$ tamsayı çifti bulunuz ve böyle tek bir $(p,q)$ tamsayı çifti olduğunu gösteriniz.

\item
$7$ arkadaşı olan bir kimse, bir hafta boyunca her akşam $3$ arkadaşını yemeğe çağırır. 
Farklı iki akşam yemeğe çağrılan gruplar birbirlerinden farklı olup; $7$ arkadaştan her biri 
en az bir akşam yemeğe çağrılmaktadır. Bu koşulları sağlayan kaç değişik çağrı programı 
yapılabileceğini bulunuz.

\item
\begin{tabular}[t]{p{7cm}r}

$O$ merkezli çemberin yarıçapı $R$'dir. $A$ merkezli $|AB|$ yarıçaplı çember ile $B$ merkezli 
$|BA|$ yarıçaplı çemberin $D$ kesim noktası alınıyor. $CD$ doğrusu, $O$ merkezli çemberi $E$ 
noktasında kestiğine göre $|ED|$ uzunluğunu $R$ cinsinden hesaplayınız. 

&
\begin{tikzpicture}[baseline=(current bounding box.north),line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-0.16,-1.88) rectangle (6.4,3.52);
\draw [line width=1.2pt] (4.02,0.3) circle (2.16cm);
\draw [line width=1.2pt] (4.55,2.4) circle (1.08cm);
\draw [line width=1.2pt] (3.47,2.39) circle (1.08cm);
\draw [line width=1.2pt] (1.93,0.87)-- (5.5,1.88);
\draw [line width=1.2pt] (1.93,0.87)-- (1.04,0.62);
\draw (4.04,0.04) node[anchor=north west] {$O$};
\draw (5.74,1.94) node[anchor=north west] {$C$};
\draw (4.78,2.58) node[anchor=north west] {$A$};
\draw (3.1,2.62) node[anchor=north west] {$B$};
\draw (1.56,1.12) node[anchor=north west] {$E$};
\draw (4.10,1.25) node[anchor=south east] {$D$};
\fill [white] (4.02,0.3) circle (2.0pt);
\fill [white] (5.5,1.88) circle (2.0pt);
\fill [white] (4.55,2.4) circle (2.0pt);
\fill [white] (3.47,2.39) circle (2.0pt);
\fill [white] (4.01,1.46) circle (2.0pt);
\fill [white] (1.93,0.87) circle (2.0pt);
\end{tikzpicture}

\end{tabular}

\item
$$\sqrt{x - \dfrac{1987}{14}} + \sqrt{x - \dfrac{1988}{13}} + 
\sqrt{x - \dfrac{1989}{12}} = \sqrt{x - \dfrac{14}{1987}} + 
\sqrt{x - \dfrac{13}{1988}} + \sqrt{x - \dfrac{12}{1989}}$$
denkleminin tüm reel çözümlerini bulunuz.

\item
İki kişinin bir keki paylaşmasının her iki tarafı da hoşnut eden ve adil bir yöntemi şudur: Biri 
keki iki parçaya ayırır, diğeri parçalardan birini kendine seçer. Diğer bir deyişle keki $[0,1]$ 
aralığı gibi düşünürsek, birinci kişi $x_1\in [0,1]$ seçer; ikinci kişi ise $x_1$ ve $1-x_1$ 
sayılarından birini seçer. (Burada her iki tarafın da ``keksever'' olduğu varsayıldığından, ikinci 
kişinin $x_1$ ve $1-x_1$ sayılarından daha büyük olanını seçeceği ve dolayısıyla birincinin de 
$x_1 = \dfrac 12$ seçimini yapacağı kolaylıkla görülür.) Üç keksever kişi için benzer bir paylaşma 
yöntemi bulabilir misiniz? 

\end{enumerate}

\end{document}
 • 2
  Please make this a minimal working example (MWE). I tried compiling your code and got an error. If your question is about tikz and scaling, get rid off everything else, so people can see what's going on. – Anke Apr 10 '13 at 9:03
 • I don't know why I have compiler error. sharelatex.com/project/50de0bd4556f697113601a6f this page (The first page after the toc) shows a not-minimum working example. When I separate the page like the above one, I have compiler errors. – user706071 Apr 10 '13 at 9:47
 • 1
  @user706071 First you have turkish option in the babel which fiddles with the eşittir symbol. So you need the \shorthandoff{=} to turn that off. Also you don't need to define every color all the time. ffffff is white and most of the common names are recognized by xcolor. Scriptsize environment doesn't do anything inside the tikz environment so you can remove those. I've fixed your example now try again please. – percusse Apr 10 '13 at 9:50
 • See my answer here : tex.stackexchange.com/questions/107701/… – Alain Matthes Apr 10 '13 at 16:28
 • fill = white is strange. \draw [fill=white] seems to be more natural but ... – Alain Matthes Apr 10 '13 at 16:32
1

Placing the following somewhere in the preamble removes the effect of turkish option of the babel package

\tikzset{execute at begin picture={\shorthandoff{=}},
     execute at end picture={\shorthandon{=}}
    }
| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.