2

I am trying to output the title of the document using font Times New Roman with Bulgarian language. If I use

\documentclass[14pt,a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[bulgarian]{babel}

\title{Моят проект}

\begin{document}

\maketitle

\end{document}

I get the error "! Corrupted NFSS tables".

If I change the position of the packages fontspec and content like this

\documentclass[14pt,a4paper]{article}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[bulgarian]{babel}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

\title{Моят проект}

\begin{document}

\maketitle

\end{document}

I get the error "! LaTeX Error: Command \cyrg unavailable in encoding EU1".

Using the second example I am able to write in the body of the document in cyrillic, but commands like \maketitle and \tableofcontents does not work, leading to the aforementioned error (second example).

I am building using XeLaTeX.

  • Don't load fontenc. – egreg Jan 11 '14 at 16:13
  • I load it so that I can use \setmainfont. Is there an alternative to set the font Times New Roman globally for the whole document? – o15a3d4l11s2 Jan 11 '14 at 16:15
  • I said fontenc, not fontspec! Also you shouldn't load inputenc either. – egreg Jan 11 '14 at 16:18
  • Sorry, my bad. Removing fontenc actually produces the same error: "! LaTeX Error: Command \cyrya unavailable in encoding EU1." – o15a3d4l11s2 Jan 11 '14 at 16:22
  • 2
    See tex.stackexchange.com/questions/125086/… – egreg Jan 11 '14 at 16:25
3

If you compile this file with either XeLaTeX or LuaLaTeX, you'll get Times as main font. The packages fontenc and inputenc should not be loaded (see Migration from Computer Modern to Times New Roman fonts)

\documentclass[14pt,a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Ligatures=TeX]{Times New Roman}
\usepackage[bulgarian]{babel}

\title{Моят проект}

\begin{document}

\maketitle

% The following text is from Wikipedia

София е столицата и най-големият град в България. Тя е 15-ят по големина град в Европейския 
съюз с население 1\,291\,591 души към преброяване 2011, което представлява 16,4\% от 
населението на България. Разположена е в централната част на Западна България, в 
Софийската котловина, заобиколена от планината Витоша на юг, планината Люлин на запад и 
Стара планина на север. Общата ѝ площ е 1344 квадратни километра, а средната ѝ надморска 
височина e около 580 метра. Това я прави четвъртата по височина столица в Европа. Изградена 
е върху четирите тераси на река Искър и притоците ѝ Перловска и Владайска (Елешница). В 
централната градска част, както и в кварталите Овча купел, Княжево, Горна баня и Панчарево, 
има минерални извори. Климатът на София е умереноконтинентален.

Тя е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на 
страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България. Тук се 
намират също така Българската академия на науките, много университети, театри, кина, както и 
Националната художествена галерия, археологически, исторически, природонаучни и други музеи. 
София носи името на късноантичната катедрала на града "Света София". Това се допълва от 
всенародната почит към светата мъченица София, майка на трите свети мъченици – Вяра, Надежда 
и Любов, и тъй като "Божествената премъдрост", т.е. Христос, е предмет на постоянно 
преклонение, неподвластно на определен ден от годината, то празникът на светиците - 17 
септември, е приет за Ден на София, чества се и 4 януари, когато градът е освободен от 
турско робство през 1878 г. от руските войски. София е обявена за столица на 3 април 1879 
година от Учредителното събрание по предложение на проф. Марин Дринов, като стар български 
град, отдалечен от турската граница и средищно разположен в българските земи според 
тогавашното разбиране.

\end{document}

enter image description here

| improve this answer | |
  • The given example works for me with one problem only - when I generate it, the text is outputted, but the title's date does not show the month because of this error "! Undefined control sequence. \month@bulgarian ->\ifcase \month \or \cyrya \cyrn \cyru \cyra \cyrr \cyri \... l.10 \maketitle" – o15a3d4l11s2 Jan 11 '14 at 17:24
  • @o15a3d4l11s2 You probably have to update your TeX distribution. Instead of loading babel you can do \usepackage{polyglossia}\setmainlanguage{bulgarian} (this only if you use XeLaTeX). – egreg Jan 11 '14 at 17:34
  • I have TeXLive 2013, also checked the babel -> 3.9f. Using polyglossia helped. Thanks a lot for the time and the efforts. – o15a3d4l11s2 Jan 11 '14 at 18:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.