3

I am trying to make some LaTeX templates for my company and I got stuck on tabu vertical alignment. I have tried many versions, but still cannot get through this problem. Could anyone help me solving this issue please? I simply want to have all text vertically aligned to the center. Here is my code

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[default]{opensans}
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{array}
\usepackage{tabu}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{arydshln}
\usepackage[overload]{ragged2e}
%colors
\definecolor{tablegreylinebg}{RGB}{119, 119, 119}
\definecolor{tablegreylinetext}{RGB}{255, 255, 255}
%tables
\def\arraystretch{1.5} 
\setlength\dashlinedash{0.5pt}
\setlength\dashlinegap{2.5pt}
\setlength\arrayrulewidth{0.3pt}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
\newenvironment{mytable}[2]
  {\begin{tabu} to \textwidth {L{#1cm} X[l] R{#2cm}}}
  {\end{tabu}
}
\newcommand{\addgrey}[2]{
  \multicolumn{2}{l}{\cellcolor{tablegreylinebg}\fontsize{14}{11}\selectfont\color{tablegreylinetext}\textbf{\uppercase{#1}}} & \cellcolor{tablegreylinebg}\fontsize{14}{11}\selectfont\color{tablegreylinetext}\textbf{#2} \\[0.2ex]
}
\newcommand{\addnormal}[3]{
   \textbf{#1} & \textit{#2} & \textbf{#3} \\
}
%document starts here
\begin{document}
  \begin{mytable}{2.7}{4.5}
    \addgrey{servisní smlouva exclusive}{3000 Kč / měsíc}
    \addnormal{reakční doba}{do \color{red}1 hodiny \color{black}od nahlášení chyby či požadavku}{}
    \hdashline
    \addnormal{hodinová sazba}{za programátorské práce a drobné grafické úpravy}{\color{red}300 Kč}
    \hdashline
    \addnormal{redakční systém Ereso}{jednorázové školení používání redakčního systému u Vás na pracovišti}{zdarma}
    \hdashline
    \addnormal{reporty}{měsíční reporty návštěvnosti Vaší internetové prezentace}{zdarma}
    \hdashline
    \addnormal{zahrnuté hodiny}{v ceně servisní smlouvy za programátorské práce každý měsíc}{\color{red}6} 
  \end{mytable}
\end{document}

And here is how the table looks printed with pdfLaTeX

enter image description here

1
 • thx for edit, I am new here
  – Jarda
  Dec 14, 2014 at 14:06

1 Answer 1

2

You omitted the vertical alignment specifier for the middle column:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[default]{opensans}
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{array}
\usepackage{tabu}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{arydshln}
\usepackage[overload]{ragged2e}
%colors
\definecolor{tablegreylinebg}{RGB}{119, 119, 119}
\definecolor{tablegreylinetext}{RGB}{255, 255, 255}
%tables
\def\arraystretch{1.5} 
\setlength\dashlinedash{0.5pt}
\setlength\dashlinegap{2.5pt}
\setlength\arrayrulewidth{0.3pt}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
\newenvironment{mytable}[2]
  {\begin{tabu} to \textwidth {L{#1cm} X[l,m] R{#2cm}}}
  {\end{tabu}
}
\newcommand{\addgrey}[2]{
  \multicolumn{2}{l}{\cellcolor{tablegreylinebg}\fontsize{14}{11}\selectfont\color{tablegreylinetext}\textbf{\uppercase{#1}}} & \cellcolor{tablegreylinebg}\fontsize{14}{11}\selectfont\color{tablegreylinetext}\textbf{#2} \\[0.2ex]
}
\newcommand{\addnormal}[3]{
   \textbf{#1} & \textit{#2} & \textbf{#3} \\
}
%document starts here
\begin{document}
  \begin{mytable}{2.7}{4.5}
    \addgrey{servisní smlouva exclusive}{3000 Kč / měsíc}
    \addnormal{reakční doba}{do \color{red}1 hodiny \color{black}od nahlášení chyby či požadavku}{}
    \hdashline
    \addnormal{hodinová sazba}{za programátorské práce a drobné grafické úpravy}{\color{red}300 Kč}
    \hdashline
    \addnormal{redakční systém Ereso}{jednorázové školení používání redakčního systému u Vás na pracovišti}{zdarma}
    \hdashline
    \addnormal{reporty}{měsíční reporty návštěvnosti Vaší internetové prezentace}{zdarma}
    \hdashline
    \addnormal{zahrnuté hodiny}{v ceně servisní smlouvy za programátorské práce každý měsíc}{\color{red}6} 
  \end{mytable}
\end{document}
1
 • It is better, but still the text "3000 Kč / měsíc" is verticalloy aligned to the top of the cell - it does not look good
  – Jarda
  Dec 14, 2014 at 23:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.