0

In those cases, the space/margin at the top of the page is very large. Like this:

equation at the bottom of the previous page

\newtheorem{definition}{Định nghĩa}[section]


\begin{definition}
  Giá trị ước lượng \(\Delta a\) sao cho
  \begin{equation} \label{eq:2}
    \abs{a - a_0} \leq \Delta a
  \end{equation}
  được gọi là \emph{sai số tuyệt đối} của số gần đúng \(a\).
\end{definition}

Sai số tuyệt đối nhỏ nhất có thể biết được gọi là sai số tuyệt đối giới hạn của

Or this:

enter image description here

\begin{itemize}
  \item Fan-out: Mỗi thông điệp được broker gửi đên mọi group đã đăng ký vào
  chủ đề tương ứng.
  \item Load balacing: Trong mỗi group, mỗi thông điệp được gửi đến một
  consumer.
\end{itemize}

\begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.42\textwidth]{consumer_groups.png}
  \caption{Consumer group trong Kafka.}
\end{wrapfigure}

Nhờ có group, Kafka đạt được lợi thế của cả cơ chế fan-out (nhiều loại group
consumer) và cơ chế load balancing (nhiều consumer để tăng tốc xử lý).

\subsubsection{Cluster Broker}

Trong Kafka, broker không phải là một máy riêng lẻ mà gồm nhiều máy khác nhau,
để phục vụ tính năng replication. Ngoài ra, Kafka còn dùng ZooKeeper để chứa cài
đặt broker. Toàn bộ các máy hợp lại thành một cụm broker.
 • 2
  You should post a complete code which one can run it! – Nguyen Van Chi Sep 7 '20 at 10:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.