0

I have some trubles with this url in Mendeley with a underscore: https://www.keyence.ca/ss/products/marking/marking_central/select/wavelength.jsp

When imported to overleaf from Mendeley (references.bib), the c become small in the biblography.

I have looked at this: Parsing Underscores in URLs from Mendeley but I can't seem to make it work.

@misc{MarkingCentral2021,
title = {{Wavelength Types | KEYENCE Laser Marking}},
year = {2021},
author = {{Marking Central}},
month = {2},
url = {https://www.keyence.ca/ss/products/marking/marking_central/select/wavelength.jsp}

}

As you can see, the output from Mendeley is without \ before the underscore. My preamble:

\documentclass[a4paper,11pt,twoside,openright,oldfontcommands]{memoir} % Openright aabner kapitler paa hoejresider (openany begge)

%%%% PAKKER %%%%

% ¤¤ Oversaettelse og tegnsaetning ¤¤ %
\usepackage[utf8]{inputenc}         % Input-indkodning af tegnsaet (UTF8)
\usepackage[english]{babel}         % Dokumentets sprog
\usepackage[T1]{fontenc}          % Output-indkodning af tegnsaet (T1)
\usepackage{ragged2e,anyfontsize}      % Justering af elementer
% ¤¤ Figurer og tabeller (floats) ¤¤ %
\usepackage{graphicx}            % Haandtering af eksterne billeder (JPG, PNG, PDF)
\usepackage{multirow}            % Fletning af raekker og kolonner (\multicolumn og \multirow)
\usepackage{gensymb} %giver mulighed for gradertegn bl.a.
\usepackage{flafter}            % Soerger for at floats ikke optraeder i teksten foer deres reference
\let\newfloat\relax             % Justering mellem float-pakken og memoir
\usepackage{float}             % Muliggoer eksakt placering af floats, f.eks. \begin{figure}[H]
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{longtable}

%To-do noter
%\usepackage[
% disable, %turn off todonotes
% colorinlistoftodos, %enable a coloured square in the list of todos
% textwidth=\marginparwidth, %set the width of the todonotes
% textsize=scriptsize, %size of the text in the todonotes
% ]{todonotes}

% ¤¤ Matematik mm. ¤¤
\usepackage{stmaryrd}
% Avancerede matematik-udvidelser
\usepackage{mathtools}           % Andre matematik- og tegnudvidelser
\usepackage{textcomp}            % Symbol-udvidelser (f.eks. promille-tegn med \textperthousand )
\usepackage{siunitx}            % Flot og konsistent praesentation af tal og enheder med \si{enhed} og \SI{tal}{enhed}
\sisetup{output-decimal-marker = {.}}    % Opsaetning af \SI og decimalseparator
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{longtable}
\usepackage{eurosym}

% ¤¤ Referencer og kilder ¤¤ %
\usepackage[english]{varioref}       % Muliggoer bl.a. krydshenvisninger med sidetal (\vref)
            % Udvidelse med naturvidenskabelige citationsmodeller

% ¤¤ Format ¤¤ %
\usepackage{blindtext}

% ¤¤ Misc. ¤¤ %
\usepackage{listings}            % Placer kildekode i dokumentet med \begin{lstlisting}...\end{lstlisting}
\usepackage{lipsum}             % Dummy text \lipsum[..]
\usepackage[shortlabels]{enumitem}     % Muliggoer enkelt konfiguration af lister
\usepackage{pdfpages}            % Goer det muligt at inkludere pdf-dokumenter med kommandoen 
\pdfoptionpdfminorversion=6         % Muliggoer inkludering af pdf dokumenter, af version 1.6 og hoejere
\pretolerance=2500             % Justering af afstand mellem ord (hoejt tal, mindre orddeling og mere luft mellem ord)

% Kommentarer og rettelser med \fxnote. Med 'final' i stedet for 'draft' udloeser hver note en error i den faerdige rapport.
\usepackage[footnote,draft,danish,silent,nomargin]{fixme}
\usepackage{rotating}
\usepackage{makecell}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{esvect}
\usepackage{adjustbox} %rotation af tabeller etc
\usepackage{paracol} %Split parallel page


%%
\definecolor{color1040}{RGB}{125, 123, 121}
\definecolor{color1050}{RGB}{110,  103,  91}
\definecolor{color1060}{RGB}{83,  79,  80}
\definecolor{color1070}{RGB}{45,  47,  56}
\definecolor{color1080}{RGB}{48,  49,  56}


%%%% BRUGERDEFINEREDE INDSTILLINGER %%%%

% ¤¤ Marginer ¤¤ %
\setlrmarginsandblock{3.5cm}{2.5cm}{*}   % \setlrmarginsandblock{Indbinding}{Kant}{Ratio}
\setulmarginsandblock{2.5cm}{3.0cm}{*}   % \setulmarginsandblock{Top}{Bund}{Ratio}
\checkandfixthelayout            % Oversaetter vaerdier til brug for andre pakker

%  ¤¤ Afsnitsformatering ¤¤ %
\setlength{\parindent}{0mm}         % Stoerrelse af indryk
\setlength{\parskip}{3mm}          % Afstand mellem afsnit ved brug af double Enter
\linespread{1,1}              % Linie afstand
\usepackage{natbib}
\bibliographystyle{agsm}
% ¤¤ Litteraturlisten ¤¤ %
\bibpunct[,]{[}{]}{;}{a}{,}{,}       % Definerer de 6 parametre ved Harvard henvisning (bl.a. parantestype og seperatortegn)
      % Udseende af litteraturlisten.
%\usepackage[backend=bibtex,
% bibencoding=utf8,
% sorting=none,
% maxnames=50
% ]{biblatex}
%\usepackage{biblatex}
%\addbibresource{references.bib}


% Emil, underscore fra mandalay URL

% ¤¤ Dybde af overskrifter ¤¤ %
\setsecnumdepth{subsubsection}         % Dybden af nummerede overkrifter (part/chapter/section/subsection)
\settocdepth{section}          % Dybden af overskrifter vist i indholdsfortegnelsen

% ¤¤ Lister ¤¤ %
\setlist{
 topsep=0pt,                % Vertikal afstand mellem tekst og listen
 itemsep=-1ex,               % Vertikal afstand mellem items
} 

% ¤¤ Visuelle referencer ¤¤ %
\usepackage[colorlinks]{hyperref}      % Danner klikbare referencer (hyperlinks) i dokumentet.
\hypersetup{colorlinks = true,       % Opsaetning af farvede hyperlinks (interne links, citeringer og URL)
  linkcolor = black,
  citecolor = black,
  urlcolor = black
}

% ¤¤ Opsaetning af figur- og tabeltekst ¤¤ %
\captionnamefont{\small\bfseries\itshape}  % Opsaetning af tekstdelen ('Figur' eller 'Tabel')
\captiontitlefont{\small}          % Opsaetning af nummerering
\captiondelim{. }              % Seperator mellem nummerering og figurtekst
\captionstyle{\centering}          % Justering/placering af figurteksten (centreret = \centering, venstrejusteret = \raggedright)
\hangcaption                % Venstrejusterer flere-liniers figurtekst under hinanden
\setlength{\belowcaptionskip}{0pt}     % Afstand under figurteksten
    
% ¤¤ Opsaetning af listings ¤¤ %
\definecolor{commentGreen}{RGB}{34,139,24}
\definecolor{stringPurple}{RGB}{208,76,239}

\lstset{language=Matlab,          % Sprog
  basicstyle=\ttfamily\scriptsize,    % Opsaetning af teksten
  keywords={for,if,while,else,elseif,   % Noegleord at fremhaeve
       end,break,return,case,
       switch,function},
  keywordstyle=\color{blue},       % Opsaetning af noegleord
  commentstyle=\color{commentGreen},   % Opsaetning af kommentarer
  stringstyle=\color{stringPurple},    % Opsaetning af strenge
  showstringspaces=false,         % Mellemrum i strenge enten vist eller blanke
  numbers=left, numberstyle=\tiny,    % Linjenumre
  extendedchars=true,           % Tillader specielle karakterer
  columns=flexible,            % Kolonnejustering
  breaklines, breakatwhitespace=true,   % Bryd lange linjer
}

% ¤¤ Navngivning ¤¤ %
\addto\captionsdanish{
  \renewcommand\appendixname{Appendiks}
  \renewcommand\contentsname{Indholdsfortegnelse} 
  \renewcommand\appendixpagename{Appendiks}
  \renewcommand\appendixtocname{Appendiks}
  \renewcommand\cftchaptername{\chaptername~}         % Skriver "Kapitel" foran kapitlerne i indholdsfortegnelsen
}

% ¤¤ Kapiteludseende ¤¤ %
\definecolor{numbercolor}{gray}{0.7}    % Definerer en farve til brug til kapiteludseende
\newif\ifchapternonum

\makechapterstyle{jenor}{          % Definerer kapiteludseende frem til ...
 \renewcommand\beforechapskip{0pt}
 \renewcommand\printchaptername{}
 \renewcommand\printchapternum{}
 \renewcommand\printchapternonum{\chapternonumtrue}
 \renewcommand\chaptitlefont{\fontfamily{pbk}\fontseries{db}\fontshape{n}\fontsize{25}{35}\selectfont\raggedleft}
 \renewcommand\chapnumfont{\fontfamily{pbk}\fontseries{m}\fontshape{n}\fontsize{1in}{0in}\selectfont\color{numbercolor}}
 \renewcommand\printchaptertitle[1]{%
  \noindent
  \ifchapternonum
  \begin{tabularx}{\textwidth}{X}
  {\let\\\newline\chaptitlefont ##1\par} 
  \end{tabularx}
  \par\vskip-2.5mm\hrule
  \else
  \begin{tabularx}{\textwidth}{Xl}
  {\parbox[b]{\linewidth}{\chaptitlefont ##1}} & \raisebox{-15pt}{\chapnumfont \thechapter}
  \end{tabularx}
  \par\vskip2mm\hrule
  \fi
 }
}                      % ... her
\chapterstyle{jenor}            % Valg af kapiteludseende - Google 'memoir chapter styles' for alternativer

% ¤¤ Sidehoved/sidefod ¤¤ %

\makepagestyle{Uni}             % Definerer sidehoved og sidefod udseende frem til ...
\makepsmarks{Uni}{%
  \createmark{chapter}{left}{shownumber}{}{. \ }
  \createmark{section}{right}{shownumber}{}{. \ }
  \createplainmark{toc}{both}{\contentsname}
  \createplainmark{lof}{both}{\listfigurename}
  \createplainmark{lot}{both}{\listtablename}
  \createplainmark{bib}{both}{\bibname}
  \createplainmark{index}{both}{\indexname}
  \createplainmark{glossary}{both}{\glossaryname}
}
\nouppercaseheads                      % Ingen Caps oenskes

\makeevenhead{Uni}{Group VT2-A}{}{\leftmark}        % Lige siders sidehoved (\makeevenhead{Navn}{Venstre}{Center}{Hoejre})
\makeoddhead{Uni}{\rightmark}{}{Aalborg University}     % Ulige siders sidehoved (\makeoddhead{Navn}{Venstre}{Center}{Hoejre})
\makeevenfoot{Uni}{\thepage}{}{}              % Lige siders sidefod (\makeevenfoot{Navn}{Venstre}{Center}{Hoejre})
\makeoddfoot{Uni}{}{}{\thepage}               % Ulige siders sidefod (\makeoddfoot{Navn}{Venstre}{Center}{Hoejre})
\makeheadrule{Uni}{\textwidth}{0.5pt}            % Tilfoejer en streg under sidehovedets indhold
\makefootrule{Uni}{\textwidth}{0.5pt}{1mm}         % Tilfoejer en streg under sidefodens indhold

\copypagestyle{Unichap}{Uni}                % Sidehoved defineres som blank på kapitelsider
\makeoddhead{Unichap}{}{}{}
\makeevenhead{Unichap}{}{}{}
\makeheadrule{Unichap}{\textwidth}{0pt}
\aliaspagestyle{chapter}{Unichap}              % Den ny style vaelges til at gaelde for chapters
                              % ... her
                              
\pagestyle{Uni}                       % Valg af sidehoved og sidefod (benyt "plain" for ingen sidehoved/fod)
\usepackage{afterpage}


\newcommand\blankpage{%
  \null
  \thispagestyle{empty}%
  \addtocounter{page}{-1}%
  \newpage}

%%%% EGNE KOMMANDOER %%%%

% ¤¤ Billede hack ¤¤ %                   % Indsaet figurer nemt med \figur{Stoerrelse}{Fil}{Figurtekst}{Label}
\newcommand{\figur}[4]{
    \begin{figure}[H] \centering
      \includegraphics[width=#1\textwidth]{Formalia/Pictures/#2}
      \caption{#3}
      \label{#4}
    \end{figure} 
}

% ¤¤ Specielle tegn ¤¤ %
\newcommand{\decC}{^{\circ}\text{C}}
\newcommand{\dec}{^{\circ}}
\newcommand{\m}{\cdot}


%%%% ORDDELING %%%%

\hyphenation{In-te-res-se e-le-ment}


%%%% Conditions enviroment %%%%%
\newenvironment{conditions}
 {\par\vspace{\abovedisplayskip}\noindent
  \tabularx{\columnwidth}{>{$}l<{$} @{}>{${}}c<{{}$}@{} >{\raggedright\arraybackslash}X}}
 {\endtabularx\par\vspace{\belowdisplayskip}}
 
%%%% URL %%%%%%%
\usepackage{xurl}
 
%%%% Nye Navne Til Referencer %%%%% Rettet: Emil 05/02-21
\addto\extrasenglish{%
 \renewcommand{\figureautorefname}{Figure}%
 \renewcommand{\tableautorefname}{Table}%
 \renewcommand{\equationautorefname}{Equation}%
 \renewcommand{\appendixautorefname}{Appendix}%
 \renewcommand{\sectionautorefname}{Section}%
}


%%%% Ekstra potenser til enheder %%%%
\DeclareSIPrePower\quartic{4}
\DeclareSIPrePower\cube{3}

And my main is this:

\input{preamble}                      % Preamble indlaeses
\raggedbottom                          % Soerger for at LaTeX ikke "straekker" teksten

\begin{document}                        % Starter dokumentet - obligatorisk
\frontmatter                          % Forindhold - nummereres med romertal

\include{Formalities/Frontpage}
\cleardoublepage                        % Indsaetter tom side, saa naeste kapitel starter paa hoejre side (hvis noedvendigt)
\include{Formalities/Titlepage}
\include{Contents/00Preface}
\include{Contents/00Nomenclature}
\cleardoublepage
\cleardoublepage

%%%% Indholdsfortegnelse (TOC) %%%%

\phantomsection                         % Kunstigt afsnit, som hyperlinks kan 'holde fast i'
\pdfbookmark[0]{Contents}{Content}         % Tildeler en klikbar bookmark til den endelige PDF
\tableofcontents*                        % Indholdsfortegnelsen (kaldet ToC) 

\mainmatter                           % Hovedindhold - nummereres fra side 1

%%%% Rapportindhold %%%%                    % Rapportindholdet boer IKKE indeholde broedtekst - KUN includede filer!

\include{Contents/01introduction}
\include{Contents/02analysis}
\include{Contents/03problemstatement}


\begingroup
  \raggedright
  \bibliography{References/references.bib}
\endgroup

%%%% Kilder %%%%
%\begingroup
%  \raggedright
%  \bibliography{Bibtex/references.bib}
  % Litteraturlisten inkluderes
%\endgroup
%\bibliographystyle{agsm}

%%%% Fixme-listen %%%%

%%%%    Appendix      %%%%

\appendix
\addtocontents{toc}{\protect\setcounter{tocdepth}{0}} % Gør så man kun kan se chapters i indholdsfortegnelsen
% Appendiks/bilag start - giver chapter bogstaver i stedet for tal

\include{Appendix/AppendixXXX}
\include{Appendix/Technical_specifications_AAULaser}

\clearforchapter                        % Sikrer at pagestylen aktiveres paa den rigtige side
\phantomsection                         % Kunstigt afsnit, som hyperlinks kan 'holde fast i'
\pdfbookmark[0]{Appendix}{Appendix}             % Tildeler en klikbar bookmark til den endelige PDF


\end{document}                         % Slutter dokumentet - obligatorisk

With the following error:

Extra }, or forgotten $.

<recently read> \egroup 
            
l.25 ...ing/marking_central/select/wavelength.jsp}
                         
I've deleted a group-closing symbol because it seems to be
spurious, as in `$x}$'. But perhaps the } is legitimate and
you forgot something else, as in `\hbox{$x}'. In such cases
the way to recover is to insert both the forgotten and the
deleted material, e.g., by typing `I$}'.

I hope you guys can help! Kind regards

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.